Öppet landskap

Pengar att hämta ur Öppet Landskapsfonden


Vi uppmanar dig som tror att du har något Öppet Landskapsprojekt du skulle vilja starta att söka bidrag ur fonden.

Det kan vara stora eller små projekt, alla är lika välkomna. Kriterier för bidrag är att åtgärden skall vara inom ett område som är av intresse för många.

Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Utdelning ur fonden sker hela året.

Kontakta Rolf Kling

Hämta ansökan här!

28
Feb
2021

Bidrag ur Öppet Landskap fonden

28-02-2021
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsörådet har beslutat att betala ut 5000 kronor vardera från Öppet Landskap fonden till tre projekt som ansökt 2020.
Dessa projekt är:

  • Röjning innefattande klippning och fräsning samt dikning av "Lilla kärret" nära Mjökvallen. Arbetet har utförts av entréprenör. Sökande är Helen Schüldt.
  • Underhåll och drivmedel till traktorer och redskap för slåtter, putsning, slyröjning för fårprojektet på ängarna runt Svartsö by. Sökande är Hans Hedelin.
  • Slyröjning och klippning av åkrar runt Skälviks gård. Arbetet har utförts av entréprenör och av frivilliga. Sökande är Anders Henriksson.
30
Jul
2020

Slagning av äng intill Svartsö by

30-07-2020
  Inlagd av Svartsörådet
Här arbetar Lars Thunqvist och Hans "Kricke" Hedelin med slagning av åker intill Svartsö by med deras redskap och maskiner från 1930-40 talet dragna av Grålletraktor från 1948. Ett levande museum som åker runt på ängarna runt Svartsö by. De har får för att hålla gamla ängar och åkrar öppna från att växa igen.

Stadgar för Öppet landskapsfonden


§1.
Öppetlandskapsfonden har instiftats av Svartsörådet med syfte att verka för ett bevarande av det öppna kulturlandskap som utpekats som en del av mellanskärgårdens riksintresse för natur, friluftsliv och kultur.

§2.
Fondens medel skall användas för att bidraga till sådana aktiviteter, investeringar eller andra åtgärder som främjar fondens syfte i vid bemärkelse.

§3.
Finansieringen till fonden bygger på frivilliga inbetalningar till Svartsörådets konto.

§4.
Ansökan om erhållande av medel ur fonden skall inges till Svartsörådets styrelse och innehålla uppgifter om
  1. Sökandens namn, adress och telefonnummer/mailadress
  2. Beskrivning av det aktuella projektet med avseende på mål, metoder att uppnå målet och total kostnad för projektet.
  3. Angivande av storlek på sökt bidrag
  4. Uppgift om förekomst av andra eventuella erhållna eller sökta bidrag för samma projekt

§5.
Det är Svartsörådets styrelse som behandlar ansökan om medel och styrelsens beslut kan ej överklagas.

§6.
Beviljade medel kan utbetalas först efter att den sökande kan uppvisa kvitton på faktiska kostnader för projektet.

§7.
Fonden kan ej upplösas förrän alla kvarvarande medel använts på angivet sätt.

( Stadgarna tagna av styrelsen på möte den 2 augusti 2003. )